Головна


 Державне підприємство   
<<Центр оцінки та інформації>>

  

Вимоги щодо оформлення наукових статей для публікації в загальнодержавному виданні ”Бюлетень Мін’юсту України”:

    Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:

•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

•• формування цілей статті (постановка завдання);

•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);

•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;

•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);

•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;

•• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Список використаної літератури»);

•• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

•• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами.

Анотації розміщуються після списку використаної літератури та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування на сайті видання).

Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

•• електронний варіант статті;

•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 крапок на дюйм;

•• довідка про автора (співавторів);

•• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;

•• особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, наукового відділу або доктора наук з відповідної спеціальності;

•• скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті, або скановану квитанцію про передплату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).

Матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назви файлів повинні містити прізвище автора.

Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.

За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.

Адреса редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801.

Оплата:

•• за публікацію наукової статті до 10 сторінок – 345 грн або 540 грн з отриманням авторського примірника;

•• для співробітників Міністерства юстиції України – 240 грн або 300 грн з отриманням авторського примірника;

•• за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку (у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).__

Зараз на сайті

На сайті 129 гостей та користувачі відсутні