Головна


 Державне підприємство   
<<Центр оцінки та інформації>>

  

2020

Очікуєтся перший випуск...

ДП “Центр оцінки та інформації”

 

вул. Є. Сверстюка 15, оф. 801, Київ-002,  02002

 

044-517-70-20,  044-517-65-88

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ
"Бюлетень Мін'юсту України"

  Vv

     "Бюлетень Мін'юсту України"
   Передплатний індекс: 22670

  "Бюлетень Мін'юсту України"
   Передплатний індекс:  86654

  Журнальна форма,
 1 раз на місяць

  Електронний варіант
на CD диску,
1 раз на місяць

   234,60 грн. 

 261,00 грн

    .

  Передплату можна оформити  за «Каталогом видань України «Преса поштою»: 

  • на сайті ДП «Преса»  www.presa.ua
  • на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua
  • у відділеннях поштового зв'язку
  • в операційних залах поштамтів
  • в пунктах приймання передплати

 

Оформлення передплати безпосередньо через редакцію ДП «Центр оцінки та інформації»:

  (044) 517-68-48, (044) 517-70-20;  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;  http://dpcoi.com.ua/  

Назва видання Форма випуску та періодичність виходу

мінімальний строк передплати
1 міс.

"Бюлетень Мін'юсту України"
Передплатний індекс: 22670
Журнальна форма,
1 раз на місяць

225,00 (без доставки)

265,00 грн. (з доставкою)

"Бюлетень Мін'юсту України"
Передплатний індекс:  86654
Електронний варіант
на CD диску,
1 раз на місяць

225,00 (без доставки)

265,00 грн. (з доставкою)

 

ОНІЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, головний редактор

КРАВЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

 директор Департаменту публічного права, заступник головного редактора

КРИЖАНІВСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

редактор видавничого відділу, відповідальний секретар редакційної колегії журналу «Бюлетень Мін’юсту України»

АКУЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

провідний науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

МІРОШНИЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНДРУШКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор

ПАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

БАРАШ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

ПАРХОМЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

БОШИЦЬКИЙ ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ

ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

РАБІНОВИЧ ПЕТРО МОЙСЕЙОВИЧ

доктор юридичних наук, академік НАПрН України, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений діяч науки і техніки України

ВИШНЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

адвокат, заслужений юрист України

РАФАЛЬСЬКА ІННА ВЛАДИСЛАВІВНА

голова Ради адвокатів міста Києва, адвокат, заслужений юрист України

ДЕНИСОВ ВОЛОДИМИР НАУМОВИЧ

завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

СЕЛІВАНОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

ГЕТЬМАН АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

проректор з наукової роботи Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

ТЕПЛЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

заступник керівника Апарату Верховної Ради України – керівник Головного юридичного управління, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

ІНШИН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

ЧИЖМАРЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА

директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

ЙОРА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

заступник начальника Управління – начальник відділу правової роботи Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

ЮХТА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

заступник директора Департаменту – начальник Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

КЛИМЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

завідувач відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук,старший науковий співробітник

ЯРМИШ ОЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ

головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений юрист України

Вимоги щодо оформлення наукових статей для публікації в загальнодержавному виданні ”Бюлетень Мін’юсту України”:

    Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:

•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

•• формування цілей статті (постановка завдання);

•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);

•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;

•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);

•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;

•• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Список використаної літератури»);

•• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

•• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами.

Анотації розміщуються після списку використаної літератури та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування на сайті видання).

Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

•• електронний варіант статті;

•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 крапок на дюйм;

•• довідка про автора (співавторів);

•• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;

•• особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, наукового відділу або доктора наук з відповідної спеціальності;

•• скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті, або скановану квитанцію про передплату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).

Матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назви файлів повинні містити прізвище автора.

Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.

За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.

Адреса редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801.

Оплата:

•• за публікацію наукової статті до 10 сторінок – 345 грн або 540 грн з отриманням авторського примірника;

•• для співробітників Міністерства юстиції України – 240 грн або 300 грн з отриманням авторського примірника;

•• за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку (у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).__

Зараз на сайті

На сайті 125 гостей та користувачі відсутні